Good Luck!

Following 11 members were graduated. If we have a chance, why don’t we do research together again!

Fumiaki Susa(M.Eng.)
Keita Tsukagoshi(M.Eng.)
Keita Tsuji(M.Eng.)
Masami Nakagawa(M.Eng.)
Yuichiro Omura(B.Eng.)
Chew Weemun(B.Eng.)
Hikaru Wada(B.Eng.)
Kosuke Igarashi(B.Eng.)
Hatsune Sakurai(B.Eng.)
Yoshimasa Fukuda(B.Eng.)
Zhang Zhigi(B.Eng.)

Translate »